Ochrana osobných údajov - Ubytovanie, chata, Zázrivá, Pod Rozsutcom,

 
 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PH&K, s.r.o. spracováva osobné údaje osôb a firiem, ktorí prejavia záujem o ubytovanie v našich ubytovacích zariadeniach (ďalej len „klient“). Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v tejto sekcii.

Takýmito údajmi sú zvyčajne meno, adresa, mailová adresa, telefón, v prípade firmy ide o názov firmy, adresa, IČO, DIČ.  Takýmto údajom je tiež číslo bankového účtu , prostredníctvom ktorého naši klienti posielajú platby za plnenie našich služieb.

Klient vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spoločnosti PH&K, s.r.o. poskytol alebo sprístupnil, sú pravdivé a aktuálne, pričom za ich pravdivosť a aktuálnosť zodpovedá. V prípadoch, kedy klient poskytuje osobné údaje tretích osôb, sa klient zaväzuje informovať tieto osoby, že ich údaje poskytol prevádzkovateľovi, ktorým je PH&K, s.r.o., ako aj informovať o ďalších skutočnostiach podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Informácie, ktoré nám budú poskytnuté prostredníctvom mailu, sms alebo  registračných formulárov, alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov alebo prostredníctvom bankového spojenia  použijeme na :

·         informovanie o detailných podmienkach nami poskytovaných služieb

·         zasielanie relevantných informácií spojených s našim plnením

·         overenie platby za naše plnenie

·         zasielanie aktuálnych informácií o našich službách, novinkách

·         propagačné účely

·         vzájomnú komunikáciu.

Tieto údaje slúžia výlučne pre potrebu spoločnosti PH&K, s.r.o. .

Údaje o peňažnom plnení za nami poskytnuté služby najčastejšie formou údajov uvedených na výpisoch z nášho bežného účtu, prípadne formou príjmových dokladov  sú poskytované externej účtovnej firme.

Klient berie na vedomie, že na požiadanie spoločnosť PH&K, s.r.o. zlikviduje všetky písomnosti žiadateľa a zverejnené údaje, kedykoľvek po písomnom požiadaní (ak ich zbieranie a uchovávanie nevyžaduje iná právna a legislatívna norma).